СИНЕРГИЈА НА ПАРТНЕРИТЕ ВО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПАЗАРНО – ОРИЕНТИРАНО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

„Сакаме систем кој ќе биде современ, ефикасен, едноставен за имплементација, и пред сè, систем кој што ќе создаде млади луѓе кои што ќе се вклучат во процесот на работа, што е можно побрзо, дури и пред завршување на образованието“

Повеќе

СО ВКЛУЧЕНОСТ НА КОМПАНИИТЕ ВО УЧЕЊЕТО ПРЕКУ РАБОТА – ДО ПОКВАЛИТЕТНО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И КАДАР

Со цел зајакнување на врските помеѓу потребите на пазарот на труд и вештините на младите што се развиваат преку образовниот систем, неопходно е зајакнување на соработката помеѓу работодавачите и училиштата. Се поголем е интересот на компаниите да обучат ученици-идни вработени согласно нивните потреби, а идните учениците да се стекнат со соодветни вештини, да бидат поконкурентни на пазарот на труд и да најдат соодветно вработување согласно стручната подготовка.

Повеќе

РЕГИОНАЛЕН ФОНД ЗА ПРЕДИЗВИЦИ КОНЗОРЦИУМ ОД ЕДНА УСТАНОВА

Регионалниот фонд за предизвици како уникатен инструмент за финансирање на инвестиции во опрема и инфраструктура за проекти кои го подржуваат учењето преку работа.

Новини, реформи и регулатива