Законска регулатива

 • Закон за стручно образование и обука  (линк)
 • Концепт за учење преку работа  (линк)
 • Упатство за Учење преку работа  (линк)
 • Упатство за феријална практика  (линк)
 • Стандарди за изведување на практична обука на учениците кај работодавачите (линк)
 • Стандарди за простор и опрема  (линк)
 • Стандард за стручен и друг кадар за спроведување на практична обука кај работодавачите  (линк)
 • Образец на Меморандум за соработка (линк)
 • Образец за Договор за реализирање на практична обука на ученик кај работодавач (линк)
 • Пријавен лист за тридневна обука за стручен и друг кадар за спроведување на практична обука кај работодавачите (линк)
 • Пријава за запишување во Регистарот за верификација на работодавачите за практична обука на ученици  (линк)
 • Стандарди на компетенции за надворешни евалуатори (линк)
 • Методологија за развој на стандарди на занимања на регионално ниво (линк)
 • Методологија за развој на стандарди на квалификации на регионално ниво (линк)