10 мај 2022

ЛИСТА НА КООРДИНАТОРИ ЗА УЧЕЊЕ ПРЕКУ РАБОТА

 

Стручно училиште

Вид на образование- струка/сектор

 

Вид на образование – образовен профил/

квалификација

 

Координатор

1. ОСУ „Ацо Русковски“, Берово · текстилно – кожарска

· шумарска

· угостителско – туристичка

· конфекциски техничар и изработка на облека

· техничар за мебел и ентериер

· хотелско-туристички техничар/угостителски техничар

Весна Ралповска
vesnaciplakovska@hotmail.com
2. СОТУ „Ѓорѓи Наумов“, Битола

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· машинска

· електротехничка

 

 

 

 

· техничар за компјутерско управување

· машински техничар/машинско енергетски техничар

· техничар за компјутерско управување

· техничар за компјутерско управување

· машински техничар за моторни возила

· обработувач на метал /заварувач

· електротехничар за компјутерска техника и автоматика

· електротехничар за електроника и телекомуникации

· електротехничар – енергетичар

· техничар за индустриска мехатроника

Кире Тасевски

crnobuki@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. СОУ „Таки Даскало“, Битола

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· геолошко – рударска и металуршка

· лични услуги

· сообраќајна

· текстилно – кожарска

· градежно – геодетска

· графичка

· угостителско – туристичка

· геолошко – рударски техничар

· техничар за козметичка нега и убавина

· техничар за патен сообраќај

· техничар за транспорт и шпедиција

· техничар за дизајн на облека

· техничар за изработка на облека

· геодетски техничар/архитектонски техничар

· графички уредник-дизајнер/графички

· техничар

· печатар/изработувач на визуелни апликации

· угостителско -туристички техничар

Валентина Маневска, valevalentinam007@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. СОЕУ „Јане Сандански“, Битола

 

· економско – правна и трговска

 

· економски техничар

· асистент деловен администратор

Ана Костовска anakostovska93@yahoo.com

 

 

5. СОЗУ „Кузман Шапкарев“, Битола

 

 

· земјоделско – ветеринарна

 

 

· агротехничар

· техиничар за фитомедицина

· техничар за ветеринарна медицина

Владимир Илиевски

ilievskivladimir@outlook.com

 

 

 

6. ОСМУ „Д-р Јован Калаузи“, Битола

 

 

 

 

· здравствена

· лични услуги

· забен техничар

· фармацевтски техничар

· гинеколошко-акушерска сестра

· медицинска сестра

· физиотерапевтски техничар

· техничар за очна оптика

Николче Лековски

nikola.lekovski@outlook.com

 

 

 

 

7. СОУ „Богданци“, Богданци

 

 

 

· текстилно – кожарска

· градежно -геодетска

· здравствена

· сообраќајна

· техничар за изработка на облека

· градежен техничар

· медицинска сестра

· техничар за транспорт и шпедиција

Стојанка Анѓелковиќ , jovanovikstojanka@yahoo.com

.

 

 

8. СОУ „Гоце Делчев “, Валандово

 

· здравствена

· машинска

· земјоделско – ветеринарна

· дентален асистент

· техничар за компјутерско управување

· техничар за фитомедицина

Ташка Гетова tagetova@yahoo.com

 

 

9. ОСУ „Јовче Тесличков, Велес

 

 

· економско – правна и трговска

 

· економски техничар

· бизнис администратор

· продавач-референт за продажни услуги

Бранка Андовска branka.andovska@yahoo.com

 

10. ССОУ „Коле Неделковски“, Велес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· здравствена

· лични услуги

· хемиско -технолошка

· фармацевтски техничар

· медицински лабораториско санитарен техничар

· фисиотерапевтски техничар

· медицинска сестра

· гинеколошко акушерска сестра

· техничар за козметичка нега и убавина

· техничар за заштита на животна средина

· месопреработувач-пекар

11. СОУ „Ванчо Прке “,

Виница

 

 

 

 

 

 

· текстилно – кожарска

· машинска

· сообраќајна

· хемиско технолошка

 

· техничар за изработка на облека

· техничар за моделирање облека

· машински техничар/машински

· техничар за моторни возила

· техничар за патен сообраќај

· прехранбен техничар

12. СОУ „Јосиф Јосифовски“, Гевгелија

 

 

 

 

 

· угостителско – туристичка

· здравствена

· машинска

· економско – правна и трговска

· хотелско-туристички техничар

· готвач/келнер

· физиотерапевтски техничар/гинеколошко акушерска сестра

· машински техничар за моторни возила

· автомеханичар/заварувач

· економски техничар

Софија Тошева Раманчева

sramanceva@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

13. СОМУ „Гостивар“, Гостивар · здравствена · медицинска сестра

· забен техничар

14. ОСТУ Гостивар “, Гостивар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· електротехничка

· машинска

· лични услуги

· градежно – геодетска

· електротехничар – енергетичар

· електротехничар за компјутерска техника и автоматика

· електромонтер на електроенергетски мрежи

· електротехничар за компјутерска техника и автоматика

· електротехничар за електроника и телекомуникации

· машински техничар

· заварувач

· техничар за козметичка нега и убавина

· архитектонски техничар

Христина Анѓелкоска Срезоска Hangjelkoska@gmail.com

 

Симбиле Исеини simbileiseini92@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. СЕОУ „Гостивар“, Гостивар · економско – правна и трговска

 

· економски техничар

· правен техничар

· бизнис администратор

16. СОУ „Методија Митевски Брицо “, Делчево

 

· текстилно – кожарска

· хемиско -технолошка

· техничар за изработка на облека

· техничар за моделирање на облека

· прехранбен техничар

Сузана Трендафилова

suzanabk@t.mk

 

 

 

17. СОУ „Крсте П.Мисирков “, Демир Хисар

 

· електротехничка

· шумарско – дрвопреработувачка

· електротехничка струка за компјутерска техника и автоматика

· шимарски техничар

Кокиновски Зоран

zkokin969@gmail.com

 

 

 

18. СОУ Гим. „Добри Даскалов“, Кавадарци · економско – правна и трговска

 

· економски техничар

· правен техничар

Трајче Тодоровски proftodorovski@yahoo.com

 

 

19. СОУ „Киро Спанџов Брко“, Кавадарци

 

 

 

 

 

 

 

 

· машинска

· геолошко рударска и металуршка

· машинска

· електротехничка

 

· машински техничар за моторни возила

· металуршки техничар

· машински техничар за производно машинство

· автомеханичар -бравар

· техничар за индустриска мехатроника

· електротехничар – енергетичар

· електротехничар за компјутерска техника и автоматика

20. СОЗШУ „Ѓорче Петров“, Кавадарци

 

 

 

 

· шумарско – дрвопреработувачка

· земјоделско – ветеринарна

· здравствена

· техничар за шумарска и пејсажна архитектура

· техничар за обработка на дрво

· столар/шумар

· техничар зза мебел и ентериер

· агротехничар/техничар за агроменаџмент

· градинар/цвеќар

· техничар за фито медицина

· фармацевтски техничар

Ефремчо Николов,

nefremco@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

21. ОСУ „Мирко Милески“, Кичево

 

 

 

 

 

 

· машинска

· здравствена

· економско – правна и трговска

· хемиско технолошка

· електротехничка

· машинско – енергетски техничар

· медицинска сестра

· економски техничар

· хемиски лабораториски техничар

· електротехничар за компјутерска техника и автоматика

Зоран Стојковски

zoran_stojkoski@yahoo.com

 

 

 

22. ОСУ „Дрита“, Кичево

 

 

· машинска

· здравствен

· економско – правна и трговска

· електротехничка

· машински техничар

· фармацевтски техничар

· економски техничар

· електротехничар за електроника и телекомуникации

Исмет Фејза ismet.fejza@hotmail.com

 

 

 

 

23. СОУ „Љупчо Сантов“, Кочани · хемиско-технолошка

· економско – правна и трговска

· хемиско лабораториски техничар

· економски техничар/бизнис администратор

24. СОУ „Гошо Викентиев“,

Кочани

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· машинска

· електротехничка

· сообраќајна

· машински техничар

· техничар за производно машинство

· машинско – енергетски техничар

· автомеханичар/заварувач/обработувач на метал

· техничар за компјутерско управување

· електротехничар за електроника и телекомуникации

· електротехничар за компјутерска техника и автоматика

· електротехничар – енергетичар

· електромеханичар

· техничар за транспорт и шпедиција

25. СОУ „Митко Пенџуклиски“, Кратово · угостителско туристичка

 

· угостителски техничар за рурален туризам Младен Мицевски, mladenmicevski@hotmail.co.uk
26. СОУ „Ѓорче Петров“,

Крива Паланка

 

 

 

 

 

· машинска

· здравствена

· угостителско – туристичка

· електротехничка

· машински техничар

· автомеханичар

· медицинска сестра

· угостителски техничар

· електротехничар за компјутерска техника и автоматика

Елена Ѓорѓиевска, elenaeko@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

27. СОУ „Наум Наумовски Борче“,

Крушево

· угостителско – туристичка · хотелско-туристички техничар/угостителски техничар

· келнер

· гoтвач/слаткар

Оливера Карева Скола, olivera_risteska@yahoo.com

 

 

 

28. СОУ „Перо Наков“, Куманово

 

 

 

 

 

 

 

 

· текстилно – кожарска

· економско – правна и трговска

 

· техничар за изработка на облека

· техничар за моделирање на облека

· техничар за обувки/техничар за моделирање на обувки

· техничар за дизајн на облека

· економски техничар

· техничар за трговија и маркетинг

· бизнис администратир

· правен техничар

Анета Груиќ anetagruik@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. ССОУ „Киро Бурназ“, Куманово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· земјоделско – ветеринарна

· земјоделско –

· хемиско -технолошка

· лични услуги

· машинска

· техничар за фармерско производство

· ветеринарен техничар

· техничар по фитомедицина

· агротехничар/ техничар за агроменаџмент

· техничар за козметички и хемиски производи

· пекар

· прехранбен техничар

· техничар за козметичка нега и убавина

· фризер

· машински техничар за моторни возила

· каросериски механичар

Виктор Поп Глигоров

kb.viktorpopgligorov@gmail.com

 

Даниела Илиевска kb.danielailievska@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. ОСТУ „Наце Буѓони“, Куманово

 

 

 

 

 

 

 

· машинска

· електротехничка

· здравствена

· машинско – енергетски техничар

 

· техничар за компјутерско управување

· конструкциски механичар

· електротехничар – енергетичар

· електротехничар за компјутерска техника и автоматика

· електромеханичар

· медицинска сестра

 

Жаклина Јанакиевска , nb.zaklina.janakievska@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

31. СОУ „Св.Наум Охридски“, Македонски

Брод

 

· угостителско – туристичка

· машинска

· хотелско-туристички техничар/угостителски техничар за рурален туризам

· машински техничар

Жаклина Иваноска

ivanoskazaklina@hotmail.com

 

 

32. СОУ „Миле Јаневски Џингар“, Македонска

Каменица

 

 

· машинска

· текстилно – кожарска

· геолошко – рударска и металуршка

· машински техничар

· техничар за изработка на облека /техничар за дизајн на облека

· геолошко – рударски техничар

Данче Д.Гоцевска

dance.doneva@yahoo.com

 

 

 

33. СОУ „Св. Кирил и Методиј“, Неготино · електротехничка

· хемиско -технолошка

 

· електротехничар за компјутерска техника и автоматика

· електротехничар- енергетичар

· прехранбен техничар/

· хемиски лабораториски техничар

Елеонора Атанасова Зафирова

eleonora_zafirova@yahoo.com

 

34. ОУТУ „Ванчо Питошески“, Охрид

 

 

 

 

 

· угостителско – туристичка

· хемиско-технолошка

· келнер/готвач/слаткар

· техичар за настани и анимации

· хотелско-туристички техничар

· угостителски техничар

· техничар за рурален туризам

· пекар/месар

Лазо Дунозки

laziduni@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

35. СOСУ,,Св.Кирил и Методиј“, Охрид · економско – правна и трговска

· здравствена

· економски техничар

· медицинска сестра

36. ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“, Прилеп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· електротехничка

· машинска

· сообраќајна

· лични услуги

· електротехничар – енергетичар

· електротехничар за електроника и телекомуникации

· електротехничар за компјутерска техника и автоматика

· техничар за индустриска мехатроника/

· техничар за производно машинство

· техничар за компјутерско управување

· машински техничар/машински техничар за моторни возила

· машинско – енергетски техничар

· техничар за патен сообраќај

· техничар за козметичка нега и убавина

 

Бојан Николоски, bojan89n@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. СОУ „Ѓорче Петров“, Прилеп

 

 

 

 

 

 

 

 

· Здравствена

· шумарско – дрвопреработувачка

· рударско, геолошка и металуршка

· текстилно – кожарска

· лични услуги

· медицинска сестра

· физиотерапевтски техничар

· фармацевтски техничар

· техничар за обработка на дрво

· ракувач со рударски машини

· геолошко рударски техничар,

· техничар за изработка на облека/техничар за моделирање на облека

· фризер

· техничар за козметичка нега и убавина

Христина Петкоска Димоска, hristinapd@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

38. СОУ „Орде Чопела“, Прилеп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· хемиско -технолошка

· здравствена

· лични услуги

· градежно – геодетска

· земјоделско – ветеринарна

·

· хемиско лабораториски техничар

· прехранбен техничар

· техничар за заштита на животна средина

· медицински лабораториско санитарен техничар

· техничар за очна оптика

· геодетски техничар

· градежен техничар

· архитектонски техничар

· техничар за агроменаџмент

· агротехничар

39. СОЕПТУ „Кузман Јосифовски Питу“,

Прилеп

 

 

· економско – правна и трговска

 

· економски техничар

· правен техничар

· бизнис администратор

· продавач -референт за продажни услуги/ асостент на деловен техничар

Илчо Јорданоски

ilcoj@yahoo.com

 

 

 

40. СОУ „Ристе Ристески – Ричко“,

Прилеп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Електротехничка

· машинска

· графичка

· сообраќајна

 

· електротехничар за компјутерска техника и автоматика

· електротехничар за електроника и телекомуникации

· електротехничар за индустриска мечатроника/електротехничар енергетичар

· електричар /автоелектроничар

· автотехничар – машински механичар

· машински техничар

· машинско – енергетски техничар

· техничар за производство на машинство/машински техничар

· графички техничар/графички уредник-дизајнер

· техничар за транспорт и шпедиција/техничар за патен сообраќај

· техничар за логистика во сообраќајотсообраќај

Жарко Темелкоски zarkoprof@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. СОУ „Наум Наумовски Борче“, Пробиштип · машинска

· геолошко – рударска и

металуршка

· машински техничар/машинско енергетски техничар/техничар за компјутерско управување

· геолошко – рударски техничар

42. СОУ „Коста Сусинов“, Радовиш

 

· геолошко – рударска и металуршка

· машинска

· електротехничка

· геолишко рударски техничар

· машински техничар

· електротехничар енергетичар

Ѓоше Коцев, gose.kocev@hotmail.com

 

 

43. СОУ „Цар Самоил“,

Ресен

· земјоделско – ветеринарна · техничар за фитомедицина Лика Стефановска

tentova_lika@yahoo.com

 

44. СОУ „Кочо Рацин“, Свети Николе

 

 

 

 

· машинска

· хемиско-технилошка

· агритехничар

· техничар за агроменаџмент

· техничар за ветеринарна медицина

· машински техничар за моторни возила

· прехранбен техничар

Игорче Николов, igor002@hotmail.com

 

 

 

 

 

45. СУГС „Лазар Танев“, Град Скопје

 

 

 

 

 

· угостителско – туристичка · хотелско-туристички техничар

· угостителски техничар

· техничар за настани и анимации

· готвач

· слаткар

· келнер

Антонио Данев

danev.antonio@yahoo.com

danev.antonio@lazartanev.edu.mk

 

 

 

 

 

46. СУГС „Браќа Миладиновци“, Град Скопје

 

· земјоделско – ветеринарна

 

 

· техничар за ветеринарна медицина/агротехничар

· техничар за фитомедицина/техничар за агроменаџмент

Марија Петровска

тел. број 078 396 649.

 

 

 

47. СУГС „Кочо Рацин“, Град Скопје · економско правна и трговска

· текстилно – кожарска

· економски техничар

· конфекционер

· техничар за изработка на облека/техночар за моделирање на облека

Гордана Милојеска

 

 

48. СУГС „Георги Димитров“, Град Скопје

 

 

· шумарско

· дрвопреработувачка

· техничар за шумарска и пејсажна архитектура

· техничар за ентериер и мебел

· столар, резбар, тапетар

Ивона Гиевска

ivonagievska@gmail.com

 

 

 

49. СЕПУГС „Васил Антевски Дрен“, Град Скопје · економско – правна и трговска · економски техничар

· правен техничар

Сузана Станковска, stankovskasuzana@hotmail.com

 

 

50. СУГС „Цветан Димов“, Град Скопје

 

 

 

· економско – правна и трговска

· здравствена

· правен техничар

· економски техничар

· продавач тефетент за продажни услуги

· медицински техничар/забен техничар/фармацевски техничар

Мустафа Алили

alilimustafa10@gmail.com

51. СМУГС „Д-р Панче Караѓозов“, Град Скопје

 

 

· здравствена · медицинска сестра

· физиотерапевтски техничар

· забен техничар

· фармацевтски техничар

· медицински лабораторски -санитарен техничар

Весна Атанасовска

drvesnaatanasovska@gmail.com

 

 

 

 

 

52. СЕПУГС „Арсени Јовков“, Град Скопје · економско – правна и трговска

 

· економски техничар

· бизнис администратор

· деловен секретар

Арбана Незири

arbana_neziri@outlook.com

 

 

53. СУГС „Марија Кири Склодовска“, Град Скопје

 

 

 

 

 

 

· хемиско –технолошка

· лични услуги

· здравствена

· хемиско – лабораториски техничар

· техничар за козметичка и хемиски производи

· техничар за заштита на животна средина

· техничар за очна оптика

· медицински лабораториско санитарен техничар

· болничар неговател

· фармацевтски техничар

Ацо Чобанов

acochobanov@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

54. СГГУГС „Здравко Цветковски“, Град Скопје

 

 

 

 

 

· градежно – геодетска

 

· архитектонски техничар

· техничар дизајнер за внатрешен ентериер

· градежен техничар

· геодетски техничар

· монтер за сува градба

· поставувач на подови и плочки

Лида Трајковска

lidatrajkovska@yahoo.com

 

 

 

55. СУГС „8 Септември“, Град Скопје

 

 

 

 

 

 

· машинска

· градежна

· геолошко рударска и металуршка

· техничар за компјутерско управување

· машински техничар

· машинско енергетски техничар/машински техничар за моторни возила

· заварувач и обработувач на метал

· инсталатер на цевкини водоводи

· инсталатер за греење и климатизација

· металуршки технишар

Елена Стојановска

elenastoj11@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

56. СУГС „Владо Тасевски“, Град Скопје

 

 

 

 

 

· електротехничка

· машинска

· сообраќајна

· електротехничар за електроника и телекомуникации

· техничар за производство на машини

· машинско – енергетски техничар

· инсталатер за греење и климатизација

· техничар за транспорт и шпедиција

· техничар за железнички сообраќај

Светлана Николовска

svetlana_nikolovska@yahoo.com

 

57. АСУЦ „Боро Петрушевски“ Град Скопје

 

 

 

 

 

 

· сообраќајна

· електротехничка

· машинска

· автотехничка

 

· техничар за патен сообраќај

· техничар за транспорт и шпедиција

· автоелектроничар

· машински техничар за моторни возила/

· автомеханичар

· каросериски механичар

· монтер на мотори и моторни возила

Агим Јусуфи, jusagim@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

58. СУГС „Димитар Влахов“, Град Скопје

 

 

· графичка

· хемиско -технолошка

· лични услуги

· графички уредниј дизајнер

· прехранбен техничар/техничар за заштита на животна средина

· месопреработувач

· фризер

Весна Стефова vesna.stefova@gmail.com

 

 

 

 

 

59. СЕТУГС „Михајло Пупин“, Град Скопје

 

 

 

 

· електротехничка · електротехничар за електроника и телекомуникации

· електротехничар за компјутерска техника и автоматика

· електротехничар – енергетичар

· електричар – електромонтер на електроенергетски мрежи

· електромеханичар

Наташа Божиновска

nbozinovska@yahoo.com

 

 

 

 

 

60. СУГС,,Шаип Јусуфи“, Град Скопје

 

 

 

 

 

· Градежно-геодетска струка

· Здравствена

· Угостителско-туристичка струка

· Лични услуги

· Економско – правна и трговска струка

· градежен техничар

· медицинска сестра

· келнер

· фризер

· бизнис администратор

· продавач – референт за продажни услуги

Горан Ѓорѓиевски , gorangjorgjievski84@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

61. СУГС„Сарај“, Град Скопје · економско – правна и трговска струка

· Здравствена струка

· економски техничар

· бизнис администратор

· медицинска сестра

Нермине Шабани , nermineshabani@hotmail.com

 

 

62. СОУ „Нико Нестор, Струга

 

 

 

 

 

 

 

· градежно – геодетска

· електротехничка

· текстилно – кожарска

· хемиско -технолошка

· економско – правна и трговска

· здравствена

· угостителско – туристичка

· архитектонски техничар

· геодетски техничар

· електротехничар за компјутерска техника и автоматика

· техничар за изработка на облека

· хемиско – лабораториски техничар/прехрамбен техничар

· економски техничар

· медицинска сестра

· готвач

63. СОУ „Димитар Влахов“, Струмица

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· земјоделско – ветеринарна

· хемиско -технолошка

· здравствена

· угостителско туристичка

· агротехничар

· техничар зз фитомедицина

· техничар за агроменаџмент

· полјоделец

· прехранбен техничар

· месопреработувач,пекар

· фармацевтски лабораториски техничар

· медицинска сестра

· физиотерапевтски техничар

· келнер/готвач

64. СОУ „Никола Карев“, Струмица

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· текстилно – кожарска

· машинска

· сообраќајна

· електротехничка

· градежно – геодетска

· шумарско – дрвопреработувачка

· техничар за моделирање на облека

· техничар за дизајн на облека

· техничар замоделирање на облека

· машински техничар за моторни возила

· техничар за производно машинство

· инсталатер за греење и климатизација /

· конструкциски механичар

· / конструкциски механичар

· “автомеханичар/каросериски

· механичар”

· техничар за патен сообраќај

· техничар за транспорт и шпедиција

· ракувач со машини за пренос на материјали

· електротехничар за компјутерска техника и автоматика

· електротехничар – енергетичар

· електромеханичар

· “електротехничар енергетичар/електротехничар за компјутерска

· техника и автоматика”

· градежен техничар

· тесар, армирач и бетоничар

· техничар за мебел и ентериер

Зоран Петков zpetkov1@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. СОУ „Јане Сандански“, Струмица · економско – правна и трговска

 

· економски техничар

 

Стаменка Џорлева,

stamenkadz@yahoo.com

 

 

66. СОУ „Никола Штејн“, Тетово

 

 

 

 

 

 

 

· здравствена

· лични услуги

· медицинска сестра

· медицинско лаборатосриски-санитарен техничар

· фармацевтски техничар

· дентален асистент

· физиотерапевтски техничар

· забен техничар

· болничар неговател

· техничар за козметичка нега и убавина

Теута Салихи

teutasalihi@nstejn.edu.mk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67. ОСЕУ „8 Септември“, Тетово · економско – правна и трговска

 

· економски техничар

· правен техничар

Бујамин Асани

bujaminasani83@gmail.co

 

 

68. СОСУ „Моша Пијаде“, Тетово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· машинска

· угостителско – туристичка

· земјоделско – ветеринарна

· сообраќајна

· електротехничка

· градежно – геодетска

· машински техничар/техничар за производно машинство

· машински техничар за моторни возила/техничар за компјутерско управување

· автомеханичар

· хотелско-туристички техничар

· готвач/слаткар /келнер

· техничар по ветеринарна медицина

· техничар за фитомедицина /агротехничар

· техничар за патен сообраќај

· техничар за транспорт и шпедиција

· ракувач со машини за пренос на материјал

· електротехничар за компјутерска техника и автоматика

· електротехничар енергетичар

· автоелектричар енергетичар

· градежен техничар

Дејан Ваневски dejanvanevski@yahoo.com

 

Агим Незири agimneziri64@outlook.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69. СОТУ „Ѓоце Стојчески“, Тетово

 

 

 

 

· текстилно – кожарска

· хемиско -технолошка

 

· техничар за изработка на облека

· техничар за дизајн на облека/техничар за моделирање на облека

· техничар за заштита на животна средина

· хемиско – лабораториски техничар

· прехранбен техничар

70. СОУ „Коле Нехтенин“, Штип

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· електротехничка

· машинска

· угостителско – туристичка

· електротехничар – енергетичар

· електротехничар за електроника и телекомуникации

· електротехничар за компјутерска техника и автоматика

· машински техничар/техничар за моторни возила/

· машинско – енергетски техничар и автотехничар мехатроничар

· машинско енергетски техничар

· техничар за компјутерско управување

· машински механичар

· конструкциски механичар

· келнер – готвач

Даниел Ѓорѓиевски gjorgievskidaniel86@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71. СОУ „Димитар Мирасчиев“, Штип

 

 

 

· текстилно – кожарска

 

 

· техничар за изработка на облека

· техничар за моделирање на облека

· техничар за дизајна на облека

· конфекционер

Тања Неткова netkovatanja@yahoo.com

 

 

 

 

 

72. СОУ „Јане Сандански“, Штип

 

 

 

 

· здравствена

 

 

 

· медицинска сестра

· забен техничар

· фармацевтски техничар

· физиотерапевтски техничар

· медицински лабораторск санитарен техничар

Кате Шаклева kate.dankova@yahoo.com

 

 

 

 

 

72. СОМУ „Гостивар“, Гостивар

 

 

 

 

Нада Софронијевиќ

 

 

 

 

 

Последни

СОУ „БОГДАНЦИ“, БОГДАНЦИ – УСПЕШНА ПРИКАЗНА ЗА ДУАЛНИОТ КОНЦЕПТ НА ОБРАЗОВАНИЕ
ПРАКТИЧНАTA НАСТАВА ВО ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ПОДГОТОВКА НА ИДНИ КОЛЕГИ
И ВО СОПСТВЕНАТА ЗЕМЈА МОЖЕ ДА СЕ ГРАДИ ПРОФЕСИОНАЛНА ИДНИНА
УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ: ДУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Е НАЧИН ЗА ПОСВЕТЕНИТЕ УЧЕНИЦИ ВЕДНАШ ДА НАЈДАТ РАБОТА
ПРАКТИЧНА НАСТАВА ВО КОМПАНИИТЕ – ОБОСТРАН БЕНЕФИТ И ЗА КОМПАНИИТЕ И ЗА УЧЕНИЦИТЕ
УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ: ДУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – РАЗВИВАЊЕ НА ПОТЕНЦИЈАЛИТЕ НА КАДАРОТ И ПОДИГАЊЕ НА НИВОАТА НА ВЕШТИНИТЕ И СПОСОБНОСТИТЕ
УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ: СЕКОЈ НАШ УЧЕНИК ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА СРЕДНОТО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ СТАНУВА НАШ КОЛЕГА
ПЕТТА ГЕНЕРАЦИЈА НА УЧЕНИЦИ КОИ РЕАЛИЗИРААТ ПРАКТИЧНА ОБУКА ВО „ДРЕКСЛМАJЕР МАКЕДОНИЈА“ СПОРЕД ДУАЛНИОТ МОДЕЛ НА ОБРАЗОВАНИЕ
НАЈДОБРИТЕ СРЕДНОШКОЛЦИ – ИДЕН КОМПЕТЕНТЕН КАДАР ЗА БИЗНИС ЗАЕДНИЦАТА
КОМПАНИЈА „РОНТИС“ ОД ВЕЛЕС ДАВА КОНТИНУИРАНА ПОДДРШКА НА СТРУЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕКУ СОРАБОТКА СО СРЕДНИТЕ СТРУЧНИ УЧИЛИШТА