25 мај 2022

ДОНЕСЕТЕ ЈА ВИСТИНСКАТА ОДЛУКА СПОРЕД ЛИЧНИТЕ АФИНИТЕТИ, НО И СОСТОЈБАТА НА ПАЗАРОТ

Отворен ден за претставување на дуалните паралелки за квалификациите градежен техничар и геодетски техничар, беше реализиран и во СГГУГС „Здравко Цветковски“ – Скопје. Со поддршка од локалните компании, овие паралелки ќе имаат организирана практична обука директно на работното место, а тоа значи квалитетна и креативна настава.

Деветтооделенците од Скопје имаа можност да се запознаат со квалификациите што ги нуди ова училиште, како и со компаниите во кои ќе ја реализираат практичната обука (учење преку работа и феријалната практика).

 1. Гео- компас ДООЕЛ, Скопје
 2. Гео-мастер ДООЕЛ, Гостивар
 3. Геоинформатика, Скопје
 4. Вадем 1.83 ДООЕЛ, Скопје
 5. Гео апроузл ДООЕЛ, Скопје
 6. Дгиут гео- интер ДООЕЛ, Скопје
 7. Ексфнл 2016, Скопје
 8. НБВ 2010 инженеринг Скопје
 9. ДГТ Жикол ДООЕЛ, Струмица
 10. Градежен институт Македонија АД
 11. Институт за истражување во животна средина, градежништво и енергетика
 12. МБ хоме- мокош
 13. Агенција за катастар на недвижности
 14. ПМГ конструктион ДООЕЛ, Скопје
 15. ГД Гранит АД, Скопје
 16. ДПЛТУ Макаус Благоја ДООЕЛ, Скопје
 17. Аиновум, Скопје

Министерството за образование и наука воведе стипендии од 3500 денари за учениците кои се запишуваат во дуалните паралелки.