29 август 2022

Апликативен софтвер за електронски систем за поврзување на верифицирани компани и средни стручни училишта

Апликативен софтвер за електронски систем за поврзување на верифицирани компани и средни стручни училишта

 

Со Порталот „Пракса“ ќе се вмрежуваат компаниите и стручните училишта за реализација на практичната обука (дуален модел на образование, учење преку работа и феријална практика).

Системот овозможува транспарентност, брза комуникацијата и подобрена соработка меѓу сите чинители.